Photo shoot of the day - Ksylapothiki in Piraeus


Preview images from the photo shoot of the day at the Ksylapothiki in Piraeus for Attiko Metro.