Unearthed - Attiko Metro image receives Photo Press Award