Photo shoot of the day - Birbili Residential by Nikos Mourikis