Project update: Attiko Metro Maniatika Station


A selection of images from the construction site of Maniatika Station for Attiko Metro in Athens added to the collection:

https://www.pygmalionkaratzas.com/attikometro3metrostationspiraeus