EXPO Milano photo-reportage on Azure magazine


Azure magazine from Canada featured the EXPO Milano 2015.